Print this page

Under 16

Under 16 Boys  County Cup    2017/ 18

Holders :  School

Round One..... Deadline : 7th October 2017

1 Marriotts v St Marys 17 Barnwell v bye
2 J H Newman v Cavendish 18 St Edmunds v bye
3 Owens v Marlborough 19 Queens v bye
4 Ashlyns v Simon Balle 20 St Michaels v bye
5 S J Lawes v bye 21 Hemel v bye
6 Longdean v bye 22 K Langley v bye
7 Sandringham v bye 23 Bushey Meads v bye
8 Rickmansworth v bye 24 St J of Arc v bye
9 Parmiters v bye 25 Freman Coll v bye
10 Chancellors v bye 26 N Breakspear v bye
11 St C Danes v bye 27 John Warner v bye
12 Birchwood v bye 28 Beaumont v bye
13 Monks Walk v bye 29 S F Osborne v bye
14 Stanborough v bye 30 Hertswood v bye
15 Townsend v bye 31 Stanboro (Watford) v bye
16 Richard Hale v bye 32 Aldenham v
byeRound Two .....Deadline : 10th November 2017

A St Marys v Cavendish I Barnwell v St Edmunds
B Owens v Simon Balle J Queens v St Michaels
C Sir J Lawes v Longdean K Hemel v K Langley
D Sandringham v Rickmansworth L Bushey Meads v St J of Arc
E Parmiters v Chancellors M Freman Coll v N Breakspear
F St C Danes v Birchwood N John Warner v Beaumont
G Monks Walk v Stanborough O S F O v Hertswood
H Townsend v Richard Hale P Stanboro (Watford) v AldenhamRound Three .....Deadline : 15th December 2017

i St Marys v Owens v Barnwell v Queens
ii Longdean v Sandringham vi Hemel v St J of Arc
iii Chancellors v Birchwood vii Freman Coll v Beaumont
iv Monks Walk v Richard Hale viii Hertswood v AldenhamQuarter Final..... Deadline : 29th January 2018

W St Marys v Longdean Y Queens v St J of Arc
X Chancellors v Monks Walk Z Beaumont v AldenhamSemi Final..... Deadline 9th February 2018

S1 W v X S2 Y v Z
Final ......... : TBA

F S1 v S2