Print this page

Under 16

Under 16 Girls County Cup 2017 / 18Holders :  School

 

 


Round One   ......... Deadline :

A Hertwsood v bye I Stanborough v bye
B K Langley v bye J bye v bye
C Monks Walk v bye K Marlborough v bye
D Freman College v bye L bye v bye
E Stanboro (Watford) v bye M Beaumont v bye
F Sandringham v bye N bye v bye
G Rickmansworth v bye O Queens v bye
H STAGS v bye P bye v byeRound Two   ........ Deadline : 20th October 2017

i Hertswood v K Langley v Stanborough v John Warner
ii Monks Walk v Freman College vi Marlborough v bye
iii Stanboro (Watford) v Sandringham vii Beaumont v bye
iv Rickmansworth v STAGS viii Queens v byeQuarter Final   ...... Deadline : 15th December 2017

W Kings Langley v Freman Coll Y John Warner v Marlborough
X Sandringham v STAGS Z Beaumont v QueensSemi Final    ........ Deadline : 9th February 2018

S1 Kings Langley v X S2 John Warner v Queens
Final. Date : ......... TBA....... @ TBA......

F S1 v S2